Comprehensive Watch Repair Services for Automatic to Digital Watches

Watch Repair Services : Automatic to Digital Watches

Automatic to digital watches

Watch Repair Services

At our watch repair center, we offer a wide range of services to cater to the needs of watch enthusiasts and owners alike. Whether you own an automatic mechanical watch, a traditional analog timepiece, or a modern digital watch, our skilled technicians are equipped with the expertise and tools necessary to handle all types of repairs. Here is an overview of the comprehensive watch repair services we provide:

1. Automatic Mechanical Watches:

Automatic watches are intricate timepieces that require specialized knowledge and skill to repair. Our watch repair services for automatic mechanical watches include:

a. Cleaning and Lubrication: We perform a thorough cleaning of the movement, removing any dirt, dust, or debris that may hinder its performance. Lubrication is also applied to ensure smooth and accurate movement.

b. Timing Adjustment: Our technicians meticulously adjust the timing of the watch to ensure it keeps accurate time. This involves regulating the balance wheel and adjusting the hairspring.

c. Watch Strap/Bracelet Repair: If your watch strap or bracelet is damaged or needs resizing, we offer repair and replacement services to restore its functionality and aesthetics.

d. Crown and Stem Repair: We address issues related to the crown and stem, such as replacing worn-out crowns, fixing loose stems, or repairing any damage that may affect the winding and setting functions.

e. Crystal Replacement: If your watch crystal is scratched, cracked, or damaged, we can replace it with a new one, restoring the clarity and protection of your timepiece.

2. Analog Watches:

Analog watches come in various styles and mechanisms, including quartz and manual wind movements. Our repair services for analog watches cover the following:

a. Battery Replacement: For quartz watches, we replace the battery, ensuring reliable timekeeping and optimal performance.

b. Mechanical Movement Servicing: If you own a manual wind watch, our technicians will perform a complete service, including cleaning, lubrication, and timing adjustment to ensure precise timekeeping.

c. Hands, Dial, and Index Restoration: We can restore or replace damaged or faded hands, dials, and indices, rejuvenating the appearance of your analog watch.

d. Water Resistance Testing: We conduct water resistance testing to ensure the integrity of the watch’s seals, gaskets, and crown, helping to prevent water damage.

3. Digital Watches:

Digital watches offer a range of functions beyond timekeeping, including alarms, chronographs, and various complications. Our repair services for digital watches include:

a. Battery Replacement: We replace batteries in digital watches, extending their lifespan and ensuring all functions operate smoothly.

b. Button and Function Repair: If the buttons or functions of your digital watch are malfunctioning, we can repair or replace them, restoring their functionality.

c. LCD or LED Screen Repair/Replacement: In case of damaged or non-functional screens, we can repair or replace the LCD or LED display, restoring clear visibility of the watch’s digital features.

d. Water Resistance Testing: Similar to analog watches, we conduct water resistance testing on digital watches to ensure their resistance to moisture and water damage.

4. Additional Services:

Apart from the specific repairs mentioned above, we also provide general watch services such as:

a. Strap/Bracelet Replacement: We offer a wide selection of high-quality watch straps and bracelets, allowing you to personalize your timepiece or replace worn-out bands.

b. Watch Polishing and Refinishing: Our experts can polish and refinish your watch’s case and bracelet, removing scratches and restoring its original shine.

c. Watch Overhaul and Restoration: If your watch requires extensive repairs or restoration, our skilled watchmakers can perform a complete overhaul.

Kumpletong Serbisyo sa Pagkumpuni ng Relo mula sa Automatic hanggang sa Digital na mga Relo

Sa aming sentro ng pagkumpuni ng relo, nag-aalok kami ng malawak na hanay ng mga serbisyo upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga tagahanga ng relo at mga may-ari nito. Mula sa mga automatic mechanical watch, tradisyunal na analog na relo, hanggang sa mga modernong digital na relo, ang aming mga dalubhasang teknisyan ay may sapat na kaalaman at kagamitan upang harapin ang lahat ng uri ng mga pagkukumpuni. Narito ang isang buod ng kumpletong mga serbisyong pangkumpuni ng relo na aming ibinibigay:

Automatic Mechanical Watches:

Ang mga automatic na relo ay mga kumplikadong timepiece na nangangailangan ng espesyal na kaalaman at kasanayan upang maayos na maikumpuni. Ang aming mga serbisyo sa pagkumpuni ng automatic mechanical watches ay kasama ang mga sumusunod:

a. Paglilinis at Paglalagay ng Lubrication: Isinasagawa namin ang kumpletong paglilinis ng mekanismo, inaalis ang anumang dumi, alikabok, o basura na maaaring makasagabal sa pag-andar nito. Inilalagay din ang lubrication upang matiyak ang maluwag at tumpak na paggalaw.

b. Pag-aayos ng Timing: Meticulously naming inaayos ang timing ng relo upang tiyakin na ito ay nagpapanatiling tumpak. Kasama dito ang regulasyon ng balance wheel at pag-aayos ng hairspring.

c. Pagkumpuni ng Watch Strap/Bracelet: Kung ang iyong strap o bracelet ay nasira o kailangan ng pagpapalit ng sukat, nag-aalok kami ng serbisyo sa pagkumpuni at pagpapalit upang maibalik ang pagiging malakas at kaanyuan nito.

d. Pagkumpuni ng Korona at Stem: Tinutugunan namin ang mga isyu na nauugnay sa korona at stem, tulad ng pagpapalit ng nasira na korona, pag-aayos ng maluwag na stem, o pagkumpuni ng anumang pinsala na maaaring makaapekto sa pag-wind at pag-set ng orasan.

e. Pagpapalit ng Crystal: Kung ang iyong kristal ng relo ay gasgas, nabasag, o nasira, maaari naming palitan ito ng bago, na nagbabalik sa linaw at proteksyon ng iyong timepiece.

Analog Watches:

Ang mga analog na relo ay naglalaman ng iba’t ibang estilo at mekanismo, kasama na rito ang mga relo na may quartz at manual wind movement. Ang aming mga serbisyo sa pagkumpuni ng analog watches ay sumasaklaw sa mga sumusunod:

a. Pagpapalit ng Baterya: Para sa mga quartz na relo, nagpapalit kami ng baterya upang tiyakin ang maaasahang pagt papatakbo at optimal na pagganap.

b. Serbisyo sa Mechanical Movement: Kung ikaw ay may manual wind na relo, isinasagawa ng aming mga teknisyan ang kumpletong serbisyo, kasama ang paglilinis, paglalagay ng lubrication, at pag-aayos ng timing upang tiyakin ang eksaktong pagtatakda ng oras.

c. Pagpapanumbalik ng Kamay, Dial, at mga Indeks: Maari naming ibalik o palitan ang mga nasirang o naglahong kamay, dial, at mga indeks ng iyong analog na relo, na nagbibigay ng bagong anyo at kahulugan nito.

d. Pagsusuri sa Kakayahang Tumanggap ng Tubig: Isinasagawa naming pagsusuri sa kakayahang tumanggap ng tubig ng iyong relo upang tiyakin ang integridad ng mga seal, gasket, at korona nito, na tumutulong sa pag-iwas sa pinsalang dulot ng tubig.

Digital Watches:

Ang mga digital na relo ay nag-aalok ng iba’t ibang mga function bukod sa pagtatakda ng oras, kasama ang mga alarm, chronograph, at iba pang mga komplikasyon. Ang aming mga serbisyo sa pagkumpuni ng digital watches ay kasama ang mga sumusunod:

a. Pagpapalit ng Baterya: Nagpapalit kami ng mga baterya sa digital watches, na nagpapahaba ng buhay ng mga ito at tiyak na nagpapatakbo ng lahat ng mga function nito nang maayos.

b. Pagkumpuni ng mga Buton at Function: Kung ang mga buton o function ng iyong digital na relo ay hindi gumagana ng maayos, maaari naming ipagkumpuni o palitan ang mga ito, na nagpapabalik ng kanilang kakayahang gumana.

c. Pagkumpuni o Pagpapalit ng LCD o LED Screen: Sa mga kasong mayroong nasirang o hindi gumagana ang mga screen, maaari naming ipagkumpuni o palitan ang mga LCD o LED display, na nagpapabalik ng malinaw na tanawin ng mga digital na feature ng iyong relo.

d. Pagsusuri sa Kakayahang Tumanggap ng Tubig: Katulad ng analog na relo, isinasagawa rin naming pagsusuri sa kakayahang tumanggap ng tubig ng mga digital na relo upang tiyakin ang kanilang resistensya sa kahalumigmigan at pinsala dulot ng tubig.

Karagdagang Serbisyo:

Bukod sa mga partikular na pagkukumpuni na nabanggit, nagbibigay rin kami ng mga karagdagang serbisyo sa relo tulad ng:

a. Pagpapalit ng Strap/Bracelet: Nag-aalok kami ng malawak na seleksyon ng de-kalidad na strap at bracelet para sa mga relo, na nagbibigay-daan sa iyo na pag-personalize ng iyong timepiece o palitan ang mga worn-out na band.

b. Pagpapalit ng Malabo at Pagpapaganda: Ang amin pong mga eksperto ay maaaring mag-ayos at magpabango ng kaso at bracelet ng iyong relo, tinatanggal ang mga gasgas at binabalik ang orihinal nitong kinang.

c. Overhaul at Pagpapanumbalik ng Relo: Kung ang iyong relo ay nangangailangan ng malawakang pagkumpuni o pagpapanumbalik, ang aming mga karanasan na mga relo-makers ay maaaring magbigay ng kumpletong overhaul, kabilang ang pagsasaayos ng mga mekanismo, pagpapalit ng mga bahagi, at pagpapabango, upang maibalik ang orihinal na kalidad at anyo nito.

Mahalaga sa amin ang pagkakaroon ng matatag at propesyonal na mga serbisyo sa pagkumpuni ng mga relo, mula sa mga automatic mechanical watches hanggang sa digital na mga relo. Ipinapangako namin ang kahusayan, kahandaan, at pagmamahal sa mga detalye upang maibalik ang ganda, pagganap, at kabuuan ng iyong mahalagang timepiece.

Free Estimation

Contact Us for Wholesale Inquiries

Contact us today for wholesale inquiries and let our dedicated team provide you with personalized assistance and tailored solutions to support your success in the jewelry industry.

Scroll to Top